กิจกรรม
พิธีเปิดอบรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชน
ก่อนเข้าร่วมโครงการเพาะกล้าคุณธรรม
ณ สำนักปกิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๑ วัดท่าเสด็จ
ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี

  

ท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ (นายปิ่นชาย  ปิ่นแก้ว ) เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนเข้าร่วม  โครงการเพาะกล้าคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม   ซึ่งท่านปลัดจังหวัดกาญจนบุรี (นายพิพัฒน์ ศังขะฤกษ์ ) กล่าวต้อนรับ และ ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี  (นายไพศาล  ชาติสุทธิ)  กล่าวรายงานโครงการ

พิธีบรรพชาสามเณร  ในโครงการเพาะกล้าคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม  


                     เด็กๆ เยาวชน ในโครงการเพาะกล้าคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม   พร้อมใจกันรับศีล ๘ และปฏิบัติธรรม