การบริหารของสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมมีการบริหารเชื่อมโยงจากคณะกรรมการ ๓ ระดับ ตามคำสั่ง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้

๑) คณะกรรมการอำนวยการเพาะกล้าคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม (ระดับชาติ)

๑.๑ องค์ประกอบ

๑.๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ปรึกษา

๑.๑.๒ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานกรรมการ

๑.๑.๓ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองประธานกรรมการ

๑.๑.๔ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รองประธานกรรมการ

๑.๑.๕ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง กรรมการ

ของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ ๔

๑.๑.๖ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

๑.๑.๗ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

๑.๑.๘ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กรรมการ กระทรวงการพัฒนาสังคม กรรมการ

และความมั่นคงของมนุษย์

      ๑.๑.๙ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรรมการ

      ๑.๑.๑๐ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กรรมการ

      ๑.๑.๑๑ ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการ

      ๑.๑.๑๒ ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ

      ๑.๑.๑๓ ผู้แทนอธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรรมการ

      ๑.๑.๑๔ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

      ๑.๑.๑๕ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ

      ๑.๑.๑๖ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี กรรมการ

      สารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      ๑.๑.๑๗ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรรมการ

๑.๒. อำนาจหน้าที่

      ๑.๒.๑ ให้แนวทางปฏิบัติกับคณะทำงานให้เป็นไปตามแนวทางแผนงานและเป้าหมายที่

           กำหนดไว้ ตลอดจนให้คำแนะนำในการประสานการปฏิบัติงาน

           ๑.๒.๒ อำนวยการเพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานเพาะกล้าคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม

           ๑.๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และประสานการดำเนินงานของส่วนราชการภาคส่วนต่างๆและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโค

๒) คณะทำงานเพาะกล้าคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมส่วนกลาง

๒.๑ องค์ประกอบ

๒.๑.๑ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หัวหน้าคณะทำงาน

๒.๑.๒ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะทำงาน

ในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๑.๓ นายศิริทัติ จันทน์คราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๑.๔ ผู้อำนวยการส่วนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะทำงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๒.๑.๕ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาสถานรองรับเด็ก คณะทำงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๒.๑.๖ นางสาวพรประภา สินธุนาวา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ คณะทำงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสด ๒.๑.๗ หัวหน้ากลุ่มนโยบาย สำนักพัฒนาสังคม คณะทำงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเลขานุการ

๒.๑.๘ นางสุดากาญจน์ วงศ์ษา คณะทำงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๑.๙ นางสาวอรภา วัชรพรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ คณะทำงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒ อำนาจหน้าที่

๒.๒.๑ เสนอกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

           ของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๑ วัดท่าเสด็จ                              อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้การดำเนินงานในพื้นที่บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

           ๒.๒.๒ ดำเนินการตามคำแนะนำและแนวทางที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด

           ๒.๒.๓ ให้ข้อเสนอแนะในการร่างหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเพาะกล้าคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม

           ๒.๒.๔ ประสานการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับส่วนกลาง

           ๒.๒.๕ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม

             ๒.๒.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓  คณะทำงานเพาะกล้าคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี

 

     ๓.๑ องค์ประกอบ

๓.๑.๑ ที่ปรึกษาจังหวัด

๓.๑.๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานที่ปรึกษา

๓.๑.๑.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับมอบหมาย รองประธานที่ปรึกษา

๓.๑.๑.๓ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษา

๓.๑.๑.๔ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษา

๓.๑.๒ ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ประกอบด้วย

๓.๑.๒.๑ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ประธานที่ปรึกษา

๓.๑.๒.๒ เจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี รองประธานที่ปรึกษา

๓.๑.๒.๓ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษา
แห่งที่ ๑ วัดท่าเสด็จ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุ

 

 

            ๓.๑.๓ คณะทำงาน

                 ๓.๑.๓.๑ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าคณะทำงาน

                 ๓.๑.๓.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา คณะทำงาน

                               จังหวัดกาญจนบุรี หรือผู้แทน

                 ๓.๑.๓.๓ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน คณะทำงาน

                               จังหวัดกาญจนบุรี หรือผู้แทน

                 ๓.๑.๓.๔ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี หรือผู้แทน คณะทำงาน

                 ๓.๑.๓.๕ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี หรือผู้แทน คณะทำงาน

                 ๓.๑.๓.๖ พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี หรือผู้แทน คณะทำงาน

                 ๓.๑.๓.๗ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี หรือผู้แทน คณะทำงาน

                 ๓.๑.๓.๘ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย คณะทำงาน

                               จังหวัดกาญจนบุรี หรือผู้แทน

                 ๓.๑.๓.๙ สาธารณสุข อำเภอด่านมะขามเตี้ย คณะทำงาน

                               จังหวัดกาญจนบุรี หรือผู้แทน

                ๓.๑.๓.๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ คณะทำงาน

                                การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ หรือผู้แทน

                ๓.๑.๓.๑๑  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม หรือผู้แทน    คณะทำงาน

                ๓.๑.๓.๑๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสด็จ หรือผู้แทน คณะทำงาน

                ๓.๑.๓.๑๓ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร คณะทำงาน

                                 อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี หรือผู้แทน

                ๓.๑.๓.๑๔ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี หรือผู้แทน คณะทำงาน

    ๓.๑.๓.๑๕ แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี หรือผู้แทน คณะทำงาน

    ๓.๑.๓.๑๖ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดกาญจนบุรี คณะทำงาน

    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

    ๓.๑.๓.๑๗ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒ จังหวัดกาญจนบุรี คณะทำงาน

    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

    ๓.๑.๓.๑๘  ผู้อำนวยการสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม คณะทำงาน

         กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเลขานุการ
     ๓.๑.๓.๑๙ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสังคม คณะทำงาน

         พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี และผู้ช่วยเลขานุการ

               ๓.๑.๓.๒๐หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสังคม ศูนย์ พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒ จังหวัดกาญจนบุรี คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

           ๓.๒ อำนาจหน้าที่

   ๓.๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดูแลสภาพความเป็นอยู่

 และการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างเหมาะสม

               ๓.๒.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับการยกร่างหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเพาะกล้าคุณธรรมเพื่อการพัฒนา    สังคม

               ๓.๒.๓ ประสานการดำเนินงานของส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางและเป้าหมายที่กำหนด

               ๓.๒.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการทุกเดือน และรายงานประจำปี

               ๓.๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย