จรรยาบรรณของสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

 

เราทุกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ บุคลากร เด็ก และเยาวชนของสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

ต้องประพฤติปฏิบัติตนดังนี้

๑) ใช้ชีวิตทำหน้าที่ด้วยความสำนึก บูชาคุณพระรัตนตรัย คุณ ครูบาอาจารย์ คุณบิดามารดา ตามหลักคำสั่งสอนของ ท่านฯ

๒) ประพฤติตนไม่ตกเป็นทาสของกิเลสในวัตถุ สิ่งของ บุคคล

๓) เป็นผู้ไม่ฉวยโอกาสในหน้าที่ของตนเอง

๔) ประพฤติตนด้วยความเอื้อเฟื้อ และเสียสละตามหลักธรรม

๕) ประพฤติตนไม่ให้เกิดความล่าช้าและเสียหายในหน้าที่ของตน

๖) ประพฤติตนด้วยหัวใจธรรมทายาท คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และอดทน

๗) ประพฤติตนเพื่อสร้างบุญบารมีให้แก่ตนเอง และอำนวย การเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลอื่นในสังคมเป็นไปตามทำนองคลองธรรมของพระรัตนตรัย ของครูบาอาจารย์

๘) ประพฤติตนด้วยความสำนึกที่ได้รับโอกาสอันทรงเกียรติจากครูบา อาจารย์ ด้วยความเคารพและยกไว้