ประวัติความเป็นมา


หลักการในการจัดตั้ง

                               สังคมไทยเป็นสังคมที่ดำรงอยู่อย่างสงบสันติได้เพราะสืบทอดคุณธรรมให้ทุกภาคส่วน ได้สำนึกเคารพกติกา (ศีล) ร่วมกันและร่วมกันทำหน้าที่ (ธรรม) ด้วยความรับผิดชอบตามหน้าที่ของแต่ละคน ดังนั้นสังคมไทยในอดีต จึงเป็นสังคมที่สงบสุขเพราะความเคารพและปฏิบัติตามกติกา และทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตน แต่สภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่ขาดความตระหนักและเคารพในกติกาของสังคม และความรับผิดชอบหน้าที่มีการละเว้น ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือทำให้ถูกต้องตามหน้าที่สร้างปัญหาสังคมจึงเกิดขึ้นมากมาย การเปิดโอกาสให้ส่วนราชการทุกกระทรวงทุกจังหวัดได้ทำหน้าที่ โดยยึดคุณธรรมเป็นหลักชัยในการทำงานการให้โอกาสคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในอนาคตของสังคมไทย ได้ร่วมกันสืบทอดการพัฒนาชีวิตของตนให้มีคุณธรรมมีความรู้ทางการศึกษามีคุณสมบัติที่เพียงพอในการรับผิดชอบตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเข้มแข็งและ เป็นผู้มีคุณธรรมที่เคารพกติกาและทำหน้าที่ของตนได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จนเป็นต้นทุนคุณธรรมทุกจังหวัด ที่ดำรงอยู่ทั่วแผ่นดินของสังคมไทยสืบไป

 

 

ประวัติการจัดตั้ง

                             กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ประกาศจัดตั้ง “สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม” มีฐานะเป็นหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีภารกิจในการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนจัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมความรู้ทางการศึกษาและทักษะอาชีพตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมและมีกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจจนเข้าถึงคุณธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และร่วมกับประชาชนและบุคลากรภาครัฐและเอกชน สร้างโอกาสเข้าถึงคุณธรรมร่วมกัน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีคำสั่งที่ ๐๒๕/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เพาะกล้าคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและคณะทำงานเพาะกล้าคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมส่วนกลางและจังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะทำงานกรรมการอำนวยการ (ระดับชาติ) ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐานผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อให้มีการบูรณาการและแบ่งงานตามภารกิจร่วมกันระหว่างกระทรวง และระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี